ЕХИМ

EXIM (Едношалтерски систем за дозволи за увоз и извоз овозможува електронско поднесување на барањата за дозволи за увоз и извоз од страна на деловната заедница, како и електронско издавање на дозволите од страна на надлежните инстситуции.

Електронско поднесување на барање за дозвола во надлежност на Министерството за економија се врши преку EXIM системот со избор на следниот ликн www.exim.gov.mk. На истиот линк се објавуваат и потребните информации за условите и правилата за регистрација на економските оператори во EXIM, каде можат да се најдат прирачниците за неговото користење.

 

Регулатива за примена на EXIM

Закон за трговија („Службен  весник на Р М“ бр.16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11 и 53/11 година.

Одлука за распопредување на стоките на форми на извоз и увоз („Службен весник на РМ“ бр. 42/2013).

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставување и начинот користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки („Службен весник на РМ“ бр. 13/2011).

Уредба за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при постапки за увоз, извоз и транзит – неофицијален пречистен текст.

 

Упатства за примена на ЕХИМ

Упатство за примена на алтернативна хартиена процедура во случај на технички проблем во EXIM

Упатство за начин на плаќање на административни такси за увозни, извозни и транзитни дозволи опфатени во EXIM

 

Образец за поднесување на барање за дозвола во хартиена форма

Барање за издавање на „Решение за дозвола Д2“ при увоз или извоз на стоки

 

 

Административна подршка  

Илир Шабани -      ilir.sabani@economy.gov.mk                 тел. 075 383 691

Tехничка подршка 

Лулјета Бериша -   luljeta.berisha@economy.gov.mk          тел. 02 3093 435

Атдхе Демири - atdhe.demiri@economy.gov.mk                 тел. 02 3093 418

 

Контакт за подршка на ЕХИМ во Царинска Управа

exim@customs.gov.mk     тел. 02 3293 916

Пристап и регистрација во ЕХИМ систем

www.exim.gov.mk

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ